Handels- & lejebetingelser

Ingenia ApS handels- & lejebetingelser 

 

Retsforholdet mellem køber/lejer og Ingenia ApS bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående ændringer. 

 

Almindelige handelsbetingelser 

 

Alle priser opgives eksklusiv moms og andre afgifter. Mundtlige tilbud skal accepteres straks, ellers er de bortfaldet. Skriftlige tilbud er, såfremt andet ikke er anført, gældende i 14 dage fra tilbudsdato, derefter er de bortfaldet. Prisen er vor dagspris, fastlagt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, med forbehold for løn og materialestigninger, udsving i valutakurser samt ændringer i told, fragt og andre omkostninger. For elektronisk fakturering via EAN systemet pålægges et gebyr på DKK. 40,-. Reklamationer over antalsmangler skal ske straks efter modtagelsen af varerne, ellers bortfalder reklamationsretten. Reklamationer over øvrige mangler skal ske inden 8 dage fra modtagelsen, ellers bortfalder reklamationsretten. Følgende udvidede force majeure fritager Ingenia ApS fra forsinkelsesansvar. Krig, brand, strejke, lockout, vejrlig, ud- og indførselsforbud, beslaglæggelser, mangler eller forsinkelser fra underleverandører eller andre omstændigheder som Ingenia ApS ikke forudså eller burde have forudset. Ved kontrakt og/eller aftalekøb, forbliver varerne Ingenia ApS ejendom til kontrakten og/eller aftalen er opfyldt. Evt. tvist behandles ved retten i Vejle. 

 

Betingelser specielt ved leje. 

 

Afregning skal ske før lejemålets begyndelse. Faktura fremsendes af Ingenia ApS. Lejekontrakt fremsendes af Ingenia ApS. Returneres kontrakten ikke inden for 5 hverdage fra den påførte dato, er kontrakten at betragte som ugyldig. Ingenia ApS forbeholder sig ret til dækning af faktiske omkostninger i forbindelse med aftalt, men ikke returneret kontrakt. Udstyret er forsikret. Dog skal anlægget sikres mod tyveri. Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig tilladelse fra Ingenia ApS. Ingenia ApS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forvoldt af det udlejede. De lejede dele må ikke overdrages i andres varetægt. De lejede dele må ikke medtages uden for Danmarks grænser medmindre der foreligger særlig aftale. Udlevering af reserveret udstyr, foretages med forbehold for rettidig aflevering af tidligere lejer. Ingenia ApS kan ikke gøres ansvarlig på eventuelle tab en lejer måtte have som følge af tidligere lejers for sene aflevering af det lejede. Ingenia ApS forbeholder sig ret til at erstatte reserveret udstyr med udstyr af samme funktion. Ingenia hæfter aldrig for indirekte tab, herunder avancetab. Ved for sen aflevering af udstyr har Ingenia ApS ret til at kræve ekstra betaling, samt at få dækket de omkostninger Ingenia ApS måtte have haft ved anden lejeaftale. Undladelse af at aflevere udstyret til aftalt tid medfører ubetinget erstatningsansvar, ligesom lejeren pådrager sig ansvar i medfør af straffelovens § 293 (brugstyveri). Annulleres kontrakten senere end 90 dage før 1 udlejnings dag betaler lejer 50 %. Annulleres før  30 dage før 1. udlejningsdag, betaler lejer 100% af lejeprisen anført i denne kontrakt. En sådan annullering skal ske skriftlig. Opfyldelse af kontrakten kan ikke efterkommes ved force majeure. 

 

 

Løsning d. 1. Januar  2016